Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Αγγελώνας λειτουργεί ως αναγνωρισµένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3351/12.12.2014 και τροποποίησε το καταστατικό του σύµφωνα µε τον Καν (ΕΕ) 1308/2013. Σήµερα αριθµεί 146 ελαιoπαραγωγούς – µέλη.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β)’ περί της αρµόδιας αρχής, ο ΑΕΣ Αγγελώνας κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Αγγελώνας. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της ΟΠ και σύµφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε, η Οργάνωση Παραγωγών κατέθεσε νέο τροποποιηµένο καταστατικό. Η ΟΠ του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Αγγελώνας αναγνωρίσθηκε µε την υπ’ αρ. 19417/3051/19.01.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας αριθµώντας 146 ελαιοπαραγωγούς – µέλη.

Η ΟΠ επικαιροποίησε την αναγνώρισή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 31411/11-2-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αριθμώντας 153 μέλη.

Η Οργάνωση Παραγωγών συµµετέχει στα προγράµµατα οργάνωσεων ελαιουργικών φορέων από το 2015 (για την τριετία 2015-2018 µέσω του προγράµµατος της ΕΟΠ ΚΑΣΕΛΛ), στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό και την περαιτέρω ενδυνάµωση της ποιότητας των ελαιοκοµικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.