Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

B.ii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις Εδάφους (5)
 • Ανάλυση χωνεμένης κοπριάς (1)
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Έκθεση αποτελεσμάτων
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις παραγωγών στις 06.07.2022 με θέμα “Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς καθώς και τα οφέλη της εφαρμογής της οργανικής ουσίας – κοπριάς στην ελαιοκαλλιέργεια” και στις 02.11.2022 με θέμα “Οφέλη οργανικής ουσίας”.

Συνοψίζοντας δημιουργήθηκε και αξιοποιείται ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν και εκδόθηκε ειδικό report ξεχωριστά για κάθε παραγωγό ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων του.

Επιπλέον, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση της χωνεμένης κοπριάς που ενσωματώθηκε στα αγροτεμάχια της πιλοτικής ομάδας παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση (επετεύχθη ετήσια μείωση εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων > 2%).

B.iv.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ η βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε, με την νέα λίστα παραγωγών για το έτος 2022 και την επικαιροποιημένη λίστα επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ έχει διανεμηθεί ανανεωμένη λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας
 • Τεχνικές εκθέσεις λίπανσης
 • Τεχνικές εκθέσεις καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών

Στις 06.07.2022 με θέμα “Τετράδιο Παραγωγού, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Αποθήκευση ΦΠΠ & λιπασμάτων και στις 02.11.2022 με θέμα “Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – Συγκομιδή – Ιχνηλασιμότητα “

 • Αναλύσεις υπολειμμάτων (13)
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Επιτήρηση)

Διενεργήθηκε με επιτυχία επιθεώρηση του συστήματος και των παραγωγών και εκδόθηκε πιστοποιητικό με αριθμό GR20-AG8396-1122 από τον φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS με ημερομηνία ισχύος από την 20/12/2022 έως 19/12/2023.

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 • Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος (α & β μέρος)

Στο 2ο έτος συμπληρώθηκαν εκ νέου 153 ερωτηματολόγια και συλλέχθησαν νέα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση και υπολογίστηκε η ποσότητα του ανθρακικού αποτυπώματος

 • Πιστοποιητικό κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Η ΟΕΦ πραγματοποιήσε αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την υποστήριξη δύο (2) έργων προστασίας του κλίματος:

❖1402 / Forest Protection, Mataven, Colombia, VCS, (www.climatepartner.com/1402)

❖1138 / Wind energy, Northeast, Brazil, VCS (www.climatepartner.com/1138)

Με την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα , η ΟΕΦ έλαβε πιστοποιητικό «κλιματικά ουδέτερου προϊόντος», (ClimatePartner-ID 16180-2211- 1005).

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

 • Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις στη διάρκεια του 2ου έτους

-στις 06.07.2022 με θέματα “Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Άρδευση)- Φυτοπροστασία (δάκος)” και

-στις 02.11.2022 με θέμα “Φυτοπροστασία”

Δiv.1: Αντικατάσταση των δυο διαχωριστήρων του ελαιοτριβείου με δύο (2) σύγχρονους διαχωριστήρες ίδιας δυναμικότητας

Παραδόθηκαν 2 τεμ. διαχωριστήρων P.3500/4000 VALENTE, 2 τεμ. σειρών κλειδιών διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. σωληνώσεων τροφοδοσίας διαχωριστήρα, 2 τεμ. τάμπουρων διαχωριστήρα, 2 τεμ. ηλεκτρικού πίνακα διαχωριστήρα, 2 τεμ. πλαισίου και καλύμματος διαχωριστήρα μονού, 2 τεμ. βάσεων στήριξης διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. πλαισίων διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. αντλιών φυτικών υγρών διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. πλαισίων ρεζερβουάρ V2, 2 τεμ. παρελκόμενων διαχωριστήρα P.3500/4000, 2 τεμ. στηριγμάτων για τον ηλεκτρικό πίνακα, 1 τεμ. βιβλίου οδηγιών χρήσης και συντήρησης (s/n: B03285/22, B03279/22, B02134/21, B02133/21) .

Ε.i.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Ανασκόπηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας (2)
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση επιτήρησης από τον φορέα TUV HELLAS και εκδόθηκε βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ISO 22005:2007 σύμφωνα με την οποία το Πιστοποιητικό με αριθμό 3040095 παραμένει σε ισχύ.

Ε.i.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ιχνηλασιμότητας

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας της O.E.Φ και προκειμένου να συνεχιστεί η ορθή εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας τόσο στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ όσο και στο σύνολο των παραγωγών της, με την έναρξη της περιόδου συγκομιδής και ελαιοποίησης η ΟΕΦ επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων ιχνηλασιμότητας με τα αντίστοιχα στοιχεία της ιχνηλασιμότητας των παραγωγών και τις καταγραφές των στοιχείων συγκομιδής τους και ελαιοποίησης.

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Μελέτη εκτίμησης και ανάλυσης επικινδυνότητας
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ΙSO 9001 & ISO 22000

Μετά την επιτυχή επιθεώρηση των συστημάτων από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS εκδόθηκε βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για τα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018, σύμφωνα με την οποία τα Πιστοποιητικά με αριθμό 041 19 0050 και 0049 11 0051 αντίστοιχα, παραμένουν σε ισχύ.

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ
 • Χημικές Αναλύσεις
 • Οργανοληπτικές Αναλύσεις
 • Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων

Στόχος της δραστηριότητας μέσω της μελέτης επικινδυνότητας και των αναλύσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, ο έλεγχος συμμόρφωσης με τα προτύπα γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου.

ΣΤ.i.1 Σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της Ο.Ε.Φ. και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Εργασίας

 • Σχεδιασμός φυλλαδίου για την προβολή της Ο.Ε.Φ.
 • Συλλογή δεδομένων και δημιουργία περιεχομένου προβολής και δημοσιότητας
 • Ολοκλήρωση φυλλαδίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Στην ιστοσελίδα έχει δοθεί έμφαση στη διασφάλιση ενός φιλικού, κατανοητού και εύκολα προσβάσιμου “περιβάλλοντος” με διαρκώς ανανεωμένο περιεχόμενο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την ΟΕΦ και τις δράσεις που υλοποιεί στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας. Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aesaggelonas.gr/ και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.