ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1o ΕΤΟΣ (2018-2019)

 

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σύσταση ομάδας Ο.Π. Ο.Ε.Φ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
 • Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης που να καλύπτει τις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2 /2η έκδοση 29.07.2009
 • Εκπαιδεύσεις επιβλεπόντων και ομάδας έργου
 • Τετράδια παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 21.12.2018 και στις 20.03.2019
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2

 

Γi Μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων

Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση υδραυλικής συνέπειας του δικτύου και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος άρδευσης.

 

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 21.12.2018 και στις 20.03.2019

 

Δiv Αντικατάσταση Decanter (Φυγοκεντρικού Διαχωριστή)

Παραδόθηκε ο φυγοκεντρικός διαχωριστής ο οποίος θα μειώσει της κατανάλωση ενέργειας και νερού στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ και θα βελτιώσει και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

Δiv Αντικατάσταση 2 αντλιών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ελαιοπυρήνα

Παραδόθηκε η μία αντλία για τη μεταφορά ελαιοπυρήνα (έχει καλυφθεί ο στόχος για το πρώτο έτος), γεγονός που θα συμβάλλει τόσο στη γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά του ελαιοπυρήνα στο σιλό και στο μηχάνημα διαλογής πυρήνα όσο και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της λειτουργίας του ελαιοτριβείου και μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος.

 

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο ISO 9001 & ISO 22000
 • Μελέτη HACCP
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού
 • Έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005

 

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία επικαιροποιείται/ενημερώνεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη του.