Πρόγραμμα 2015-2018 (Συμμετοχή στο τριετές πρόγραμμα της ΟΕΦ ΚΑΣΕΛΛ)

 

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγγελώνας συμμετείχε στο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας της ΟΕΦ ΚΑΣΕΛΛ, σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την τριετία 2015-2018 υλοποιώντας τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

Βiv. Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της ΟΕΦ.

Η ΟΕΦ εφάρμοσε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τους παραγωγούς της και την εκπαίδευση τους στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επιπλέον η ομάδα της πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3.

 

Γiii. Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Έγινε διεξαγωγή ετήσιων σεμιναρίων στους παραγωγούς της ΟΕΦ του ΣΟΔ σε θέματα όπως:

  • Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την καλλιέργεια όπως
  • Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση νερού
  • Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση υποπροϊόντων της καλλιέργειας (π.χ νέες τεχνικές κλαδέματος κλπ.)
  • Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (π.χ. κατσίγαρος και λύματα ελαιοτριβείου)
  • Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών
    Με αυτό τον τρόπο όλοι οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

Γiv. Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας Δημιουργήθηκε μια εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμας ή οποία επέτρεπε την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών της ομάδας και του τυποποιητηρίου.

Δι.Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τους παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, συγκεκριμένα παλετοκιβωτίων

Δiii.βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, η αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας η ΟΕΦ προμηθεύτηκε μηχάνημα διαλογής πυρήνα για την εξαγωγή κουκουτσιού.

Δiv. Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Στην εν λόγω δράση η ΟΕΦ προμηθεύτηκε δεξαμενές, συσκευή μέτρησης υπεροξειδίων και μηχανήματα κλιματισμού για το ελαιοτριβείο της.

Eii. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου εφαρμόστηκε Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου.

ΣΤi Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας του Προγράμματος και της αποτελεσματικότητας του

Στόχος ήταν η ανάδειξη της βελτίωσης και ενίσχυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της ΟΕΦ ως αποτέλεσμα υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων.