Πρόγραμμα ΟΕΦ 2018-2021

 

Η Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ διαθέτει τεκμηριωμένα την απαραίτητη εμπειρία, τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδομή τόσο για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της σαν Οργάνωση Παραγωγών όσο και να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων που επαρκούν για την επίτευξη σημαντικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

 

Η ΟΕΦ είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της σύγχρονης τεχνολογίας στα συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ελαιολάδου χωρίς να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα άλλα μόνο την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και να προσαρμοστεί απόλυτα στην πραγματική κατάσταση του εθνικού αλλά και διεθνούς ελαιοκομικού τομέα.

 

Η Ο.Ε.Φ. έχει σκοπό µέσω του νέου τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου της του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται µε τους σκοπούς και στόχους των εφαρµοστικών κανονισµών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014 όπως ισχύουν, και µε επαρκώς τεκµηριωµένες, σωστά κατανεµηµένες και στοχευµένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

 

Στη δραστηριότητα (βiν) η Ο.Ε.Φ. εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. σε 146 ελαιοκαλλιεργητές μέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα.

 

Στη δραστηριότητα (γi) εκπονεί μια μελέτη σχεδιασμού της υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού των αρδεύσεων σε επιλεγμένους αγρούς μελών της Ο.Ε.Φ.

Στη δραστηριότητα (γiii) πραγματοποιούνται μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Επιπλέον διεξάγονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, καθώς και εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα (δi) η Οργάνωση προμηθεύεται παλετοκιβώτια, ώστε να μεταφέρονται οι ελιές υπό καλύτερες συνθήκες στο ελαιοτριβείο και να βελτιωθεί με αυτό τον τρόπο η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα (δiv) αντικαθίσταται ένα από τα δύο τριφασικά Decanter που διαθέτει με ένα σύγχρονο διφασικό Decanter ίδιας δυναμικότητας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
Επίσης, αντικαθίστανται οι 2 αντλίες που διαθέτει η Οργάνωση για την τροφοδοσία του σιλό ελαιοπυρήνα, με δύο καινούριες, κατάλληλες για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.

Στη δραστηριότητα (εii) εφαρμόζονται στο ελαιοτριβείο συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα (στii) αναπτύσσεται και επικαιροποιείται μια σύγχρονη ιστοσελίδα για την Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ, στην οποία προβάλλονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που υλοποιεί η Ο.Ε.Φ. στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.