Εκπαιδευση παραγωγών

Β.iv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Άρδευση (πότισμα)

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Φυτοπροστασία (Γλοιοσπόριο- Δάκος)