Εκπαίδευση παραγωγών

22.02.2022 

Β.iv.2 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 153 παραγωγούς της ΟΕΦ”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Τετράδιο Παραγωγού

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Αποθήκευση ΦΠΠ & λιπασμάτων

 

Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Κλαδέματα)

Διαχείριση λίπανσης

Φυτοπροστασία (ρυγχίτης, πυρηνοτρήτης, μαργαρόνια)

 

Βii.1 “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών καθώς και τα οφέλη της οργανικής ουσίας – κοπριάς στην ελαιοκαλλιέργεια