Εκπαίδευση παραγωγών

09.03.2022 

Β.iv.2 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συγκομιδή

Ιχνηλασιμότητα

 

Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Φυτοπροστασία

 

Βii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαδικασία κομποστοποίησης και ενσωμάτωση κόμποστ στα αγροτεμάχια των παραγωγών

 

Bii.2 Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαδικασία ενσωμάτωσης χωνεμένης κοπριάς στα αγροτεμάχια των παραγωγών